JAARVERSLAG 2019

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.Bestuur:
Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter(vanaf 15 oktober)
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga, secretaris (tot 15 oktober)
Mevr. dr. Willy H. Metz(tot 15 oktobervoorzitter, daarna secretaris)
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, vervangend/aanvullend secretaris
R.J. van Tol RA, penningmeester

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga (vanaf 15 oktober)


Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2019 tweemaal bijeengekomen, te weten op 31 maart en 15 oktober.

De samenstelling van het bestuur is in 2019 gewijzigd.
Op 15 oktober is mevr. Meijerink benoemd tot voorzitter en mevr. Metz  tot secretaris. Eveneens op 15 oktober heeft mevr. Hagen-Plantinga het bestuur verlaten. Zij heeft zitting genomen in de Raad van Advies. Verder deden zich geen wijzigingen voor.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.

ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht
In 2019 is geen Animales-Voordracht gehouden.

Er werden twee wetenschappers voor de Voordracht uitgenodigd, te weten prof. Brian Hare (hoogleraar evolutionaire antropologie aan de Duke University, Durham, North Carolina, USA).Zijn onderzoek behelst de evolutie van cognitie door zowel mensen, onze naaste verwanten, de primaten, als soorten waarvan de cognitie samenkwam met de onze; hij richtte en co-regisseerde het Duke CanineCognition Center op) en prof. Frans de Waal (hoogleraar in de afdeling psychologie aan de Emory universiteit in Atlanta, USA en directeur van het Living Links Center van het Yerkes National Primate Research Center;sinds 2013 bekleedt hij de Eugène Duboisleerstoel aan de Universiteit van Maastricht).
Beiden zagen helaas geen kans om in het najaar van 2019 naar Nederland te komen. Prof. Brian Hare heeft toegezegd om op 4 september 2020 de lezing te houden (naschrift: In verband met de Coronacrisis zal dit waarschijnlijk ook geen doorgang kunnen vinden; een virtuele mogelijkheid wordt onderzocht).

Subsidies
In 2019 werdende volgende onderzoeken financieel gesteund:
1. Een bedrag van € 2.000,-- werd toegezegd voor het onderzoek: ‘Wondgenezingtherapie van pijnlijke Mortellaroleasies bij melkvee’. Het betreft een onderzoek naar een klauwziekte bij koeien. Het onderzoek is erop gericht om te bekijken of bij melkvee deze bacteriële ontsteking ook zonder antibiotica te genezen is. De aanvraag is bedoeld om de kostente kunnen dekken van een externe deskundige, die op grond van foto’s gaat beoordelen of de behandeling effectief is. Bij de publicatie van het onderzoek zal de Stichting Animales genoemd worden. Het logo van de Stichting Animales in de publicatie erbij is echter niet mogelijk. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat het onderzoek in opdracht is gebeurd en dat is tegen de gedragsregels van het instituut.
Het onderzoek wordt geleid door mevr. prof. dr. M. Nielen, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.  

2. Op voordracht van de voorzitter wordt tot een extra donatie van € 1.000,-- besloten aan de Veulenbrigade waaraan het bestuur voorafgaande aan de bestuursvergadering op 31 maart 2019 een bezoek heeft gebracht.

3. Een bedrag van € 2.000,-- is toegezegd voor een test met  3D-geprint hoefbeslag.
Sommige paarden hebben een afwijking in hun voeten,die kan leiden tot gebreken in de benen en zelfs nog verder. Bij volwassen paarden zijn hoefijzers een optie, maar bij veulens en ezels niet. Het is mogelijk om hoefbeslag in 3D te printen in materiaal van biologisch afbreekbaar plastic. Het onderzoek betreft  8 paarden. Een beter fokbeleid om de afwijking te voorkomen is op dit ogenblik nog moeilijk omdat onbekend is wat de oorzaak van het probleem is. Als uit de test blijkt dat het 3D-geprint hoefbeslag werkt, wordt gekeken of dit gepatenteerd kan worden.
Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Harold Brommer, hoogleraar Heelkunde van het Paard, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

4. Een bedrag van € 10.000,-- werd toegezegd voor het Ontwikkelen van vaccin voor olifantenvirus.
Door de ontbossing dreigen de Aziatische olifanten in het wild uit te sterven en nu blijken ook verschillende jonge olifantjes in gevangenschap te overlijden aan een dodelijk herpesvirus. Er is nog geen vaccin ontwikkeld omdat het virus moeilijk kweekbaar bleek te zijn. Bij de afdeling virologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is nu een mogelijkheid gevonden om het virus in eiwit te injecteren.
De ZOO Planckendael in België heeft via crowdfunding € 75.000,00 opgehaald om voor het uitwerken van het onderzoek een postdoc onderzoeker in de moleculaire virologie/ immunologie te kunnen aantrekken. De stichting wil een toezegging van € 10.000,-- doen, maar gaat daarmee ver boven de begroting voor subsidies in 2019 uit. In overleg met de penningmeester wordt besloten dit bedrag toch toe te kennen. Dit is mogelijk omdat er dit jaar geen lezing wordt gegeven en er van vorig jaar een bedrag voor subsidie is overgebleven.

Financiële verantwoording
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2019 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Staat van Baten en Lasten 2019
Baten
Donaties €        10.425,--
1e periodieke gift €      100.000,--
       
Lasten
       
Nabetaling 4e Animales-Voordracht €          1000,--
Bureaukosten --
Bestuurskosten --
Bankkosten €            130,--    
Animales-Voordracht 5 --    
Verstrekte Subsidies €       13000,--    
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
Voordelig saldo   €       94.295,--  
       
Website
In 2019 werd de website van de Stichting verder geoptimaliseerd.Utrecht, voorjaar 2020

E.A. Hagen-Plantinga                           Y. R.A. van Zeeland


W.H. Metz                                                R.J. van Tol                                     E.J. Meijerink
"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0) 6 55702588
Email

info@animales.nl
JAARVERSLAG 2019