"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0) 6 55702588
Email

info@animales.nl
JAARVERSLAG 2022
JAARVERSLAG 2022

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn


Bestuur
Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter
Mevr. dr. Willy H. Metz, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, 2e secretaris
De heer  J. van Tol RA, penningmeester
De heer Dr. Franck L.B. Meijboom, bestuurslid

Raad van Advies:
De heer Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
De heer Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm (tot 1 augustus 2022)
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga (tot 7 februari 2023)


Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2022 ondanks de nasleep van de coronacrisis tweemaal fysiek bijeengekomen, te weten op 15 maart en 22
september 2022. Verder werden de besluiten en andere zaken telefonisch of per email gecommuniceerd.

Tot onze spijt heeft mevr. dr. Inga Wolframm per 1 augustus 2022 afscheid genomen van de Raad van Advies.  Zij heeft na 5 jaar werkzaam te zijn geweest
bij de Universiteit Utrecht een aanstelling gekregen als lector duurzame paardensport en paardenhouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Wij
betreuren het vertrek van Inga zeer. Zij heeft heel veel betekend voor de Stichting Animales. Zij gaf tijdens de bestuursvergaderingen zeer waardevolle
adviezen en speelde een enorme rol bij de organisatie van de Animales-Voordrachten. De wens was en is om op gepaste wijze afscheid van haar te
nemen, maar tot op heden is daar nog geen gelegenheid voor gevonden, ook gezien de afstand van haar werkplek nu (Leeuwarden) en Utrecht.

De samenstelling van het bestuur bleef in 2022 verder ongewijzigd.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.


ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.


Animales-Voordracht
In 2022 werd helaas wederom geen Animales-Voordracht gehouden.  Mede door de coronacrisis is het onmogelijk gebleken de Voordracht te
organiseren.
Mr. Prof. Brian Hare (hoogleraar evolutionaire antropologie aan de Duke University, Durham, North Carolina, USA) en zijn partner, mrs. dr. Vanessa Wood
(eveneens Duke University, Durham, North Carolina, USA) hadden toegezegd in het najaar van 2022 de Vijfde Animales-Voordracht voor ons te houden
op het gebied van ‘de evolutie van cognitie door zowel mensen, onze naaste verwanten, de primaten, als soorten waarvan de cognitie samenkwam met
de onze’. Helaas kon deze voordracht geen doorgang vinden door een overvol programma van de sprekers.
Het bestuur vindt het echter belangrijk om in 2023 een Animales-Voordracht te laten plaatshebben. Daarom werd in het najaar van 2022 De heer Prof.
Dr. Bas Haring (Universiteit Leiden) uitgenodigd de volgende Voordracht voor ons te houden.


Subsidies
In 2022 werd een besluit genomen over een aanvraag uit 2021 die was aangehouden onder andere in verband met de moeilijke tijden door de
coronacrisis:
Een aanvraag getiteld ‘Betere diagnose en behandeling van honden en katten met maagdarmproblemen’. Een bijdrage van € 8.000,-- werd
gevraagd in de kosten voor de aanschaf van 3 fiberscopen à € 16.073,-- per stuk, een droogkast à € 5.867,-- en bijscholing à € 12.000,--.
Maagdarmproblemen komen veel voor bij honden en katten. In veel gevallen betreft het een kortdurende aandoening, bijvoorbeeld veroorzaakt
door een virusinfectie of een voedselvergiftiging, waarbij er sprake is van misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree, die binnen enkele dagen,
vaak zonder behandeling, weer overgaat. Heel anders is dat bij de ook frequent voorkomende chronisch maagdarmproblemen. De steeds
terugkerende misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree vormen een ernstige aantasting van het welzijn van de patiënt en vereisen
diergeneeskundig ingrijpen. Na uitsluiten van (darm)parasieten en voedselintoleranties zijn histologische biopten van de maagdarmwand
noodzakelijk om een goede therapie te kunnen instellen. Deze biopten kunnen verkregen worden middels een buikoperatie; een ingreep die
behoorlijk ingrijpend is voor het dier en daarnaast hoge kosten voor diereigenaren met zich meebrengt. Inmiddels bestaat de mogelijkheid om bij
het merendeel van de patiënten de biopten te verkrijgen op een veel minder invasieve wijze, door gebruik te maken van flexibele (endo)scopen;
net als in de humane geneeskunde. Daarnaast kunnen deze scopen ook gebruikt worden om vreemde voorwerpen te verwijderen uit het
maagdarmkanaal. Ook hier betekent dit dat een operatieve ingreep voorkomen kan worden. Echter, in diergeneeskundig Nederland is de nodige
kennis en expertise rondom het gebruik van dergelijke scopen, en de interpretatie van de verkregen biopten, op dit moment helaas nog beperkt.
Besloten is deze aanvraag van in totaal
€ 8.000,- te honoreren op voorwaarde dat er een link komt met educatie en dat de subsidie eraan bijdraagt de relatie met het onderwijs te
versterken. Gedacht kan ook worden aan het "life long learning programma" voor professionals, zodat ook de eerstelijnshulp betrokken wordt.
Bovendien moet de rest van het bedrag uit andere bron verkregen worden, zodat de aanschaf ook daadwerkelijk plaats kan vinden.
Daarnaast een aanvraag in 2022:
Een financiële bijdrage werd gevraagd voor een publicatie naar aanleiding van het project 'Dierbaar Dubbelzinnig'. Dit project beoogt een brug
tussen wetenschap en samenleving te slaan met behulp van beeldvorming. De start was een fototentoonstelling in Koninklijke Burgers Zoo
waarbij dieren als individu worden voorgesteld. Op een aantal vragen hoe mensen tegen dieren aankijken kwam een onverwacht grote respons
van 1500 ingevulde vragenlijsten. Een subsidiebijdrage wordt gevraagd om van deze foto’s een boek te maken voor een breed publiek om mensen
beter bewust te maken van echt dierenwelzijn. Deze aanvraag van € 9.500,--werd toegekend.


Financiële verantwoording


Financieel overzicht 2022

JAARVERSLAG 2021
De verkorte balans per 31 december en verkorte exploitatierekening 2022 als volgt:
Balans – debet 2021 2022 credit 2021 2022
Liquide middelen 208.219 410.049 St Kapitaal 1-1 209.100 318.219
Vorderingen 110.000 Resultaat 2022 109.119 92.001
-------- -------- -------- --------
Totaal 318.219 St. Kapitaal 31-12      318.219 410.220
======= ======= ======
Resultatenrekening 2022 Begroting 2023
2021      2022    
Donaties 110.000 110.100 110.050
Kosten:
Bestuurskosten
Bankkosten 881 599 665
Animales-lezing 6.500
Donaties / subsidies 17.500 20.000
----------- ---------- ----------
881 18.099 27.665
----------- ---------- -----------
Resultaat 109.119 92.001 82.385
======== ======= =======
Op 15 oktober 2019 is in de bestuursvergadering besloten telkens de periodieke gift van € 100.000 toe te voegen aan het eigen vermogen en / om verder na te denken over meer profilering en positionering van de Stichting Animales als kracht achter de doelstelling: bijdragen aan dierenwelzijn door kennisontwikkeling te stimuleren.


Website 
In 2022 werd de website van de Stichting vernieuwd en geoptimaliseerd.Verantwoording
Mevrouw Van Zeeland en de heer Meijboom houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van dierenwelzijn. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt. Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de stemming over het voorstel
.


Utrecht, 28 maart 2023

Y. R.A. van Zeeland F.L.B. Meijboom
W.H. Metz R.J. van Tol E.J. Meijerink
WYSIWYG Web Builder