DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"
JAARVERSLAG 2017

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Bestuur:
Mevr. dr. Willy H. Metz, voorzitter
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, vervangend/aanvullend secretaris
R.J. van Tol RA, penningmeester
Mevr. drs. Edske J. Meijerink

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman


Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2017 tweemaal bijeengekomen, te weten op 2 mei en 10 oktober.

De samenstelling van het bestuur is in 2017 ongewijzigd gebleven. 
De bestuursleden genieten geen honorering.

ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht
Op 17 november 2017 is in
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht de Derde Animales-Voordracht gehouden.
Professor dr. Michael Mendl, hoogleraar 'Animal Behaviour and Welfare' aan de Universiteit van Bristol, Verenigd Koninkrijk, hield een voordracht met als titel "Getting to the Heart of Animal Welfare: The Study of Animal Emotion".
Dr. Franck L.B. Meijboom, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
en Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), was bereid gevonden als dagvoorzitter en gespreksleider op te treden.
De Voordracht van professor Mendl werd door ongeveer 110 genodigden bijgewoond en zeer goed ontvangen. Na afloop van de voordracht ontstond een levendige discussie.
Zoals ook bij de twee voorgaande voordrachten werd direct na de Voordracht de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn. Ook werden boekjes gestuurd naar Nederlandse Universiteitsbibliotheken.
Mede dankzij de financiële en organisatorische steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is ook de organisatie van de Derde Animales-Voordracht een groot succes geworden.


Subsidies
In 2017 werd de voorzichtige toekenning van subsidies voortgezet.
De voorwaarden voor de toekenning werden verder uitgekristalliseerd en op de website www.snmap.nl vermeld.
Tijdens de bestuursvergadering op 10 oktober 2017 werd besloten om het project 'Papegaaien lekker in hun veren' van de Universiteit Utrecht met een bedrag van 
€ 1.500,-- te steunen. Het project wordt uitgevoerd door Mandy Beekmans, een onbezoldigd medewerker van ons bestuurslid mevrouw dr. Yvonne van Zeeland, die op vrijwillige basis door middel van ingenieuze techniekjes in een papegaaienkooi verveling bij papegaaien tracht tegen te gaan. De gift is bedoeld voor de aanschaf van materialen waar een papegaai mee bezig kan zijn.
Voorafgaande aan de Derde Animales-Voordracht werd een cheque van
€  1.500,-- aan de onderzoekers overhandigd en een filmpje over het project getoond.


Financiële verantwoording
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2017 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Staat van Baten en Lasten 2017
Baten   €      .
Donaties   11.090
Lasten

Reclamekosten
Bureaukosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Animales-Voordracht 3
Subsidies
€   .

--
78
81
148
4.506
1.500
 


6.313


Voordelig saldo
__________________________________

4.777
Website 
In 2017 werd de website van de Stichting verder geoptimaliseerd.

Utrecht, 19 maart 2018

E.A. Hagen-Plantinga
Y. R.A. van Zeeland
W.H. Metz
R.J. van Tol
E.J. Meijerink


DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"