DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"
                                                  JAARVERSLAG 2016

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:

Mevr. dr. Willy H. Metz, voorzitter
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, vervangend/aanvullend secretaris
R.J. van Tol, penningmeester
E.F.G. Jacobi (op 28 oktober 2016 afgetreden)
Mevr. drs. Edske J. Meijerink, secretariële ondersteuning
Prof. dr. Frauke Ohl op (28 januari 2016 overleden)

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman


Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2016 tweemaal bijeengekomen, te weten op 9 mei en  28 oktober.
Helaas is tot onze grote verslagenheid op 28 januari 2016 Frauke Ohl overleden.
Op 28 oktober 2016 is de heer E.F.G. Jacobi uit het bestuur getreden.
Het bestuur is bijzonder verheugd te kunnen melden, dat mevr. drs. Edske J. Meijerink bereid is gevonden tot het bestuur toe te treden. Zij werd op 28 oktober als bestuurslid geïnstalleerd. 

De bestuursleden genieten geen honorering.

ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht

Op 11 november 2016 is in de Collegezaal "Paard" in het Willem C. Schimmelgebouw van de Universiteit Utrecht, Yalelaan 114 te Utrecht, de Tweede Animales-Voordracht gehouden.
Dr. Maarten Th. Frankenhuis, dierenarts en voormalig directeur van Artis, hield een voordracht met als titel "Op leven en dood. Onverbrekelijk verbonden - mens en natuur, dier en welzijn".

De Voordracht van dr. Frankenhuis werd door ongeveer 50 genodigden bijgewoond en zeer goed ontvangen.
Direct na de Voordracht werd de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn.
Mede dankzij de organisatorische steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en studenten van de Faculteit Diergeneeskunde, die voor de catering gezorgd hebben, is ook de organisatie van de Tweede Animales-Voordracht een groot succes geworden.


Subsidies

In 2016 werd gestart met een voorzichtige toekenning van subsidies. Ofschoon de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies nog uitgekristalliseerd moeten worden, werd toch op de vergadering van 28 oktober 2016 besloten om het project de ‘Veulenbrigade’ van de Universiteit Utrecht, een intensive care-organisatie voor pasgeboren zieke of zwakke veulens, financieel te steunen met een bedrag van € 4.800,--. Dit bedrag is vooral bestemd voor de aanschaf van apparatuur waarmee o.a. mineralentekort bij zieke veulens kan worden vastgesteld. Het bedrag werd toegekend aan het Fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, t.b.v. de Veulenbrigade.
De vrijwilligers van de Veulenbrigade hebben vóór de aanvang van de lezing op 11 november 2016 een cheque voor bovengenoemd bedrag in ontvangst genomen en door middel van een uitleg met een "veulencouveuse" en een merrie het doel van het project nader toegelicht.

Financiële verantwoording
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2016 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Staat van Baten en Lasten 2016
Baten   €      .

Donaties
 
16.000
Lasten

Oprichtingskosten
Reclamekosten
Bestuurskosten
Verzendkosten
Bankkosten

Voordrachten:
Animales-Voordracht 1          Animales-Voordracht 2

Donaties/subsidies
€     .

423
472
67
328
93


4.526
3.312

4.800
 14.021


Voordelig saldo
___________________________________

1.979
Website 
In 2016 werd de website van de Stichting verder geoptimaliseerd.

Utrecht, 2 mei 2017


E.A. Hagen-Plantinga   E.F.G. Jacobi Y. R.A. van Zeeland
 
W.H. Metz   R.J. van Tol E.J. Meijerink