"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0)35 5268869
Email

info@animales.nl
JAARVERSLAG 2018
JAARVERSLAG 2018

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Bestuur:
Mevr. dr. Willy H. Metz, voorzitter
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, vervangend/aanvullend secretaris
R.J. van Tol RA, penningmeester
Mevr. drs. Edske J. Meijerink

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm

Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2018 tweemaal bijeengekomen, te weten op 19 maart en 17 september.

De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven.
Mevr. dr. Inga A. Wolframm is in 2018 toegetreden tot de Raad van Advies.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.

ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht
Op 2 november 2018 is in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht de Vierde Animales-Voordracht gehouden.
Professor dr. ir. T.B. Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht en mevr. Prof. dr. S.S. Arndt, hoogleraar Diergedrag aan de Universiteit Utrecht, hielden een dialoog met als titel "Hoe is jouw welzijn? Vraag het aan het dier zelf!".
Dr. Franck L.B. Meijboom, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), was wederom bereid gevonden als dagvoorzitter en gespreksleider op te treden.
De Bijeenkomst werd door ongeveer 80 genodigden bijgewoond en zeer goed ontvangen. Na afloop van de voordracht ontstond een levendige discussie.
Ook ditmaal werd direct na de discussie de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn. Ook werden boekjes gestuurd naar Nederlandse Universiteitsbibliotheken.
Mede dankzij de financiële en organisatorische steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is ook de organisatie van de Vierde Animales-Voordracht een groot succes geworden.
Dr. Nico Schoemaker (Universiteit Utrecht) heeft van de middag een fotoreportage gemaakt.


Subsidies
In 2018 werden de volgende onderzoeken financieel gesteund:
1. Een bedrag van € 1.000,- werd toegezegd voor het project: "Het opzetten van een database voor onderzoek naar de prevalentie van Leishmaniasis, Ehrlichiosis en hartworm in zwerfhonden geïmporteerd uit endemische gebieden".
Jaarlijks worden steeds meer zwerfhonden (inmiddels meer dan 12.600 honden) ingevoerd in Nederland, vaak vanuit gebieden in Zuid Europa waar door vectoren (zoals teken en zandvliegen) overgedragen ziekten, zoals Leishmaniasis , Ehrlichiosis en hartworm, endemisch zijn. Deze zwerfhonden kunnen besmet zijn met deze chronisch slopende ziekten. Informatie m.b.t. prevalentie van deze ziekten bij geïmporteerde honden ontbreekt. De prevalentie in endemische gebieden loopt op tot 40%. Het gezondheidsrisico voor zowel geïmporteerde honden als voor inheemse honden en mensen wordt hoog ingeschat. Het doel van het project is onderzoek naar de prevalentie van deze ziektes bij geïmporteerde zwerfhonden en het oprichten van een database met bloedmonsters voor toekomstig onderzoek naar (andere) infectieziekten bij zwerfhonden. In dit onderzoek wordt gekeken naar Leishmaniasis, Ehrlichiosis en hartworm. Beoogde resultaten vormen de basis voor het opstellen van diagnostische richtlijnen en de onderbouwing van besluitvorming omtrent het importeren van (zwerf)honden.

Het onderzoek wordt geleid door Dr. Christine Piek, specialist interne ziekten Gezelschapsdieren, Hoofd afdeling Hematologie, Immunologie, Vector overgedragen aandoeningen, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.  

2. Een bedrag van € 4.000,- werd toegezegd voor het onderzoek: "Hypertrofische CardioMyopathie bij de Maine Coon: genotypering als basis voor vroege diagnose".
Heel veel katten in Nederland krijgen gedurende hun leven last van de hartziekte Hypertrofische CardioMyopathie (HCM). Geschat wordt dat ongeveer 15-20% van alle volwassen katten in Nederland aan een vorm van HCM lijdt. Binnen sommige rassen zoals de Maine Coon komt deze ziekte nog vaker voor dan gemiddeld. HCM is ongeneeslijk en in vele gevallen progressief. Katten met deze ziekte ontwikkelen ernstige ziekteverschijnselen en zullen uiteindelijk overlijden. De ziekte HCM heeft daarmee een enorm negatieve impact op het welzijn van deze katten. Het terugdringen van deze ziekte binnen het Maine Coon ras zal tot een enorme verbetering leiden van het welzijn en de gezondheid van dit ras. Echocardiografie, de meest gebruikte techniek om de ziekte op te sporen, is ongeschikt om een kat gezond te verklaren, terwijl zowel fokadvies als medisch ingrijpen hierop gebaseerd is. De ontwikkeling van 3n NA test voor vroegtijdige diagnose zal het voorkomen van HCM binnen enkele generatie verminderen.

De leider van het onderzoek is Dr. Frank van Steenbeek, Assistant Professor Geneeskunde van Gezelshapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Financiële verantwoording
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2018 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:Staat van Baten en Lasten 2018


Baten
Donaties                                         € 10.790,--

Lasten

Reclamekosten                         --
Bureaukosten                      181,--
Bestuurskosten                        --
Bankkosten                        124,--
Animales-Voordracht 4           1.558,--
Verstrekte Subsidies            5.000,--

                            __________________________________


Voordelig saldo                                €  3927,--


Website
In 2018 werd de website van de Stichting verder geoptimaliseerd.Utrecht, 9 april 2019

E.A. Hagen-Plantinga               Y. R.A. van Zeeland


W.H. Metz                                 R.J. van Tol                       E.J. Meijerink